raadpleging :

elke weekdag en zaterdag voormiddag na telefonische afspraak op 051 40 11 40
 

Nieuws en Weetjes

Blijf op de hoogte van de laatste weetjes uit het dierenrijk.....

Nieuwe wetgeving voor het Europese paspoort voor dieren vanaf 29/12/2014

Het Europees paspoort voor gezelschapsdieren, dat toelaat om naar andere lidstaten te reizen, is
aangepast. Dit paspoort moet bij aflevering alle identificatiegegevens bevatten, zowel van het dier
als van de eigenaar, en ook door die laatste worden ondertekend. Dit moet voorkomen dat er blanco
paspoorten in omloop raken.
De paspoorten die voor 29 december 2014 al zijn of nog worden afgeleverd, blijven wel geldig.

Extract van verordening (EU) Nr. 576/2013 van het europees parlement en de raad van 12 juni 2013
betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003

"Artikel 44

Overgangsmaatregelen betreffende identificatiedocumenten
1. In afwijking van artikel 21, lid 1, wordt het in artikel 6,
onder d), bedoelde identificatiedocument geacht aan deze verordening
te voldoen, wanneer het was:
a) opgesteld overeenkomstig het bij Beschikking 2003/803/EG
vastgestelde modelpaspoort, en
b) afgegeven voor 29 december 2014.
2. In afwijking van artikel 25, lid 1, en artikel 27, onder a),
wordt het in artikel 10, lid 1, onder e), bedoelde identificatiedocument
geacht aan deze verordening te voldoen, wanneer het
was:
a) opgesteld overeenkomstig het in bijlage II bij Besluit
2011/874/EU vastgestelde modelcertificaat, of indien van
toepassing, het bij Beschikking 2003/803/EG vastgestelde
modelpaspoort, en
b) afgegeven voor 29 december 2014."